Guinea
IITA in Liberia
Mali
Niger
Gambia
Sudan
Togo
Angola
South Sudan
Ethiopia
Madagascar
Zimbabwe
IITA in Senegal
IITA in Ghana
IITA in Sierra Leone
IITA in Nigeria
Côte d’ivoire
IITA in Burkina Faso
IITA in Benin
IITA in Mozambique
IITA in Malawi
IITA in Zambia
IITA in Tanzania
IITA in Democratic Republic of Congo
IITA in Rwanda
IITA in Uganda
IITA in Cameroon
IITA in Burundi
IITA in Kenya